Ban kinh sư nam thực hiện pháp hội đại thí môn khai chẩn tế siêu độ bạt tiến giải oan cắt kết chư tiên linh âm linh

Mùng 1/7/quý mẹo . Đầu tháng vào hội vu lan mọi việc thuận lợi an lành và phước báu

Ban kinh sư nam thuộc ban nghi lễ phật giáo tỉnh BRVT thực hiện pháp hội đại thí môn khai chẩn tế siêu độ bạt tiến giải oan cắt kết chư tiên linh âm linh . Tại Chùa Hồng Đức Xã Tân Hòa. Do TT Minh Nhứt làm trụ trì .

Pháp hội hôm nay do Gia Trì Sư Thích Huệ Nhẫn và toàn ban lễ sư , ban nhạc lễ phụng hành pháp sự

Leave Comments

0918 141 043
0359626353